بیشتر بدانیم

یکی از کارکردهای اصلی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، نظارت بر رویدادهای مختلف داخل کشور از منظر رعایت حق های مختلف انسانی است. برای ایفای این نقش، هر روزه رسانه ها ومنابع مختلف در امور نظارتهای داخلی کمیسیون بررسی می شوند تا وقوف لازم بر داده ها و رویدادهای مثبت ومنفی کشورحداقل در 16 محور موضوعی حقوق بشر تامین شود. در بررسی های نظارت داخلی کمیسیون ، برخی مصادیق نیازمند پیگیری جدی هستند تا احیانا تضییع حقی صورت نگیرد یا اگر تضییع حقی شده زمینه جبران آن توسط مراجع قانونی فراهم آید.هم چنین برخی موارد اقدامات خوب نهادهای مختلف، شایسته تقدیر هستند که برای انجام این پیگیری های متنوع، موضوع مربوطه به «کلینیک مشاوره حقوقی وپیگیری حقوقی کمیسیون» ارجاع می شود. این واحد بجز اقدام در خصوص موارد قابل پیگیری ارجاعی از نظارتهای داخلی کمیسیون،گزارشات و عریضه های متنوع شهروندان از سراسر کشور را نیز دریافت می دارد و در هر مورد پیگیری حقوقی لازم را متناسب با مقدورات قانونی ایران انجام می دهد یا مشاوره های لازم حقوقی را رایگان در اختیار مراجعین قرار می دهد.

در بخش کلینیک مشاوره وپیگیری حقوقی سامانه اطلاع رسانی کمیسیون،هر چند مدت برخی از موارد پیگیری شده جدید این واحد اعلام می شوند تا مخاطبان ارجمند به نمونه هائی از مصادیق مورد پیگیری این واحد آشنا شوند. مجموعه گزارشات دریافتی واحد مزبور کمیسیون وپیگیری های انجام شده با تفکیک استان ذیربط ونوع حق مورد ادعا وسازمان مورد اعتراض وبرخی شاخص های دیگر، در فواصل زمانی مختلف تدوین ومورد بررسی آماری و تحلیلی در کمیسیون قرار می گیرد و به نهادهای رسمی ذیربط کشور نیز گزارش می شود.