جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
|
|

ثبت نام برنامه های آموزشی

ضمن قدر دانی از اشتیاق شما برای حضور در برنامه های آموزشی حقوق بشر، لیست دوره های جاری بشرح زیر است که در صورت تمایل میتوانید از لینک مربوطه برای ثبت نام استفاده نمایید

شماره عنوان دوره هزینه دوره - تومان زمان مجاز ثبت نام
ضمنا لیست کارگاه های برگزار شده شامل موارد زیر است

شماره عنوان دوره زمان مجاز ثبت نام
1 بررسی ابعاد حقوقی اجرای پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر در فرآیندهای قضایی ملی از 1393/09/03 الی 1393/09/18 توضیحات
2 امنیت ملی و حقوق بشر از 1393/09/05 الی 1393/12/06 توضیحات
3 جمهوری اسلامی ایران و سازوکارهای جهانی حقوق بشر از 1393/12/25 الی 1394/01/25 توضیحات
4 آشنایی با اسناد سازمان ملل متحد با تاکید بر اسناد سازوکارهای حقوق بشری از 1394/01/25 الی 1394/02/11 توضیحات
5 آشنایی با حقوق سالمندان از 1394/02/23 الی 1394/03/10 توضیحات
6 حقوق بشر در مرحله رسیدگی های قضایی از 1394/07/05 الی 1394/08/04 توضیحات
7 بایسته های تامین عدالت استخدامی و سلامت اداری ازمنظر حقوق انسانی... از 1394/11/10 الی 1394/12/05 توضیحات
8 تعلیم و تربیت و حقوق بشر از 1394/11/25 الی 1395/02/10 توضیحات
9 حقوق انسانی در مرحله اجرای احکام قضائی از 1396/07/25 الی 1396/07/30 توضیحات
10 « خشونت کلامی ؛ عوامل شکل گیری و راهکارهای مقابله با آن از منظر حقوقی، روانشناسی و جامعه شناسی » از 1396/09/23 الی 1396/09/27 توضیحات
11 مدرسه تابستانی : « حقوق بشر و مبارزه فساد؛ ابعاد نظری و روند های عملی» از 1398/03/25 الی 1398/04/25 توضیحات
12 « صلح با خود و دیگران از منظر جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق بشر» از 1398/06/16 الی 1398/06/29 توضیحات