یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
|
|

شاخص های حکمرانی شایسته

این گاهنامه مناسبتی ترویجی که به همت دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی تهیه شده است، شاخص های حکمرانی شایسته از نگاه حضرت علی(ع) را بیان می کند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸