شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
|
|

تعیین روز حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی در تقویم ملی ایران، چرا و با چه ظرفیت هایی؟

در بروشور حاضر توضیحاتی راجع به چرایی تعیین روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی (14 مرداد) بیان شده است.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸