شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
|
|

تعیین روز حقوق بشر اسلامی وکرامت انسانی در تقویم ملی ایران، چرا و با چه ظرفیت هایی؟

در بروشور حاضر توضیحاتی راجع به چرایی تعیین روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی (14 مرداد) بیان شده است.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱