پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
|
|

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

ميثاق حقوق كودك در اسلام

دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲

پیمان نامه حقوق کودک

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

اعلامیه جهانی حقوق زبانی

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

اعلامیه اسلامی حقوق بشر

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

اعلامیه جهانی حقوق بشر

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

منشور کوروش هخامنشی

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱