شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
|
|

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران؛ چرا و در پاسخ به چه ضرورت هایی و با چه دامنه فعالیتهایی؟

آشنایی با کمیسیون حقوق بشر اسلامی از این حیث که چگونه ایجاد شده؟ حیطه های فعالیت های این نهاد چیست؟ چرا عنوان حقوق بشر اسلامی دارد؟ از چه مدل حقوقی شناخته شده در سطح جهانی برای ایجاد این نهاد استفاده شده است؟ محورهای داده های این بروشور عمومی هستند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱