شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
|
|

حقوق بشر در متون مقدس ادیان الهی - ب) متون مقدس زرتشتیان

مجموعه حقوق بشر در متون مقدس ادیان الهی نشان می دهد که چگونه در ادیان مختلف توحیدی حقوق انسان ها جایگاه برجسته ای دارند. مفاد این بروشور نقطه شروعی برای مطالعات درون دینی در زمینه حقوق بشر باید محسوب شود چرا که هر گزاره مطرح در متون مقدس شرح و بسط های زیادی در هر دین دارد و طبیعتاً علما و مفسرین آن دین این مهم را به انجام رسانده و می رسانند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱