یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
|
|
  • اجرای درسگفتارحقوق شهروندی در فرایند ثبت اسناد رسمی دردفتر مرکزی کمیسیون در حال اجراست.

  • همایش حقوق شهروندی در یزد با همیاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در یزد برگزار میشود

  • 14 مرداد روز کرامت انسانی وحقوق بشر اسلامی بر یکایک تلاگران پیشبرد حقوق انسانی گرامی باد

  • بزودی دفتر نمایندگی کمیسیون در استان مرکزی شروع به فعالیت خواهد کرد

  • بزودی کمیسیون در روند ساخت سریال وفیلم سینمائی مربوط به اندیشه های صلح طلبانه سعدی همیاری علمی ارائه می دهد