چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
|
|
  • کتاب ترجمه الگوی تدوین برنامه ملی اقدام برای مبارزه با خشونت علیه زنان به زودی در روند نشر قرار میگیرد

  • برنامه ریزی برگزاری جشنواره هنری در زمینه حقوق بشر در سال1397 انجام شده وبه زودی اطلاعیه آن منتشر میشود

  • به زودی جلسه معرفی ونقد کتاب راهنمای هنجاری حقوق مدنی وسیاسی اثر دکتر رضا اسلامی استاد حقوق بشر برگزار میشود

  • امور پژوهشی کمیسیون به زودی هم اندیشی فضلای شیعه وسنی در مورد «حقوق غیر مسلمان در جامعه اسلامی» را برگزار میکند

  • متن مکتوب سخنرانی دکتر محمد حسین مظفری در نقد دیدگاه دکتر محمد مجتهد شبستری راجع به حقوق بشر به زودی نشر می یابد